Tähtvere Seltsi põhikiri

1. Tähtvere Selts (edaspidi selts) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on parendada, edendada, hoida ja arendada Tähtvere linnaosa turvalisemaks, tervislikuks ja peresõbralikuks elukeskkonnaks, aidata säilitada miljööväärtust, aidata kaasa linnaosa turvalisuse tõstmisele, tugevdada Tähtvere elanike piirkondlikku identiteeti ja koostööd ning elavdada kohalikku seltsielu; toetada ja arendada kõigi elanike ja asutuste lõimumist ja koostööd; aktiviseerida kodanikualgatust, ettevõtlikkust, loovust, uuenduslikkust ja muid inimese terviklikku arengut toetavaid tegevusi, arvestades piirkonnale omast keskkonda ja traditsioone.

2. Oma eesmärgi saavutamiseks selts:
2.1. teeb kohalikule omavalitsusele ja teistele asjaosalistele ettepanekuid Tähtvere arengu, tuleviku, elukeskkonna, turvalisuse, heakorra, samuti sotsiaalse, kultuurilise ning tehnilise taristu küsimustes, lähtudes Tähtvere elanike huvidest;
2.2. korraldab uuringuid ja küsitlusi Tähtvere elanike arvamuste väljaselgitamiseks;
2.3. koostab Tähtvere arendamise kavasid ja seisab hea nende elluviimise eest;
2.4. korraldab ja edendab Tähtvere elanike ühistegevust;
2.5. koostab projekte ja hangib projektide teostamiseks vajalikke vahendeid;
2.6. väärtustab Tähtvere ajalugu ja omapära puudutavat informatsiooni ning tutvustab piirkonda laiemale avalikkusele;
2.7. seisab hea Tähtvere arengute, sündmuste ja probleemide kajastamise eest meediakanalites;
2.8. korraldab kogukonna‐, kultuuri‐ ja teavitusüritusi (sh koolitusi, loteriisid, korjandusi jne);
2.9. aitab kaasa Tähtvere heakorrastamisele ja haljastamisele;
2.10. sekkub vajadusel linnaosa ja selle arenguga seotud küsimuste lahendamisse;
2.11. teeb koostööd teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega; teiste sarnaste seltside või ühingutega;
2.12. propageerib säästva arengu põhimõtteid;
2.13. algatab ideid, arutelusid ja projekte, mis edendavad Tähtvere piirkondlikku loometegevust, ettevõtlikkust ja kodanikualgatust ning koostööd;
2.14. arendab muud tegevust, mis aitab kaasa seltsi eesmärkide saavutamisele.

3. Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn.

4. Seltsi liikmeteks võivad olla kõik füüsilised isikud alates 16. eluaastast ja juriidilised isikud, kes toetavad seltsi eesmärke ja soovivad anda oma panuse nende saavutamiseks.

5. Seltsi liikmeks vastuvõtu otsustab seltsi juhatus liikmekandidaadi kirjaliku avalduse alusel ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast arvates. Igal liikmel on kirjaliku avalduse alusel õigus seltsist välja astuda, teatades sellest juhatusele ette vähemalt üks kuu.
5.1. Kõik asutajaliikmed saavad automaatselt ka seltsi liikmeteks.

6. Seltsi liikme võib juhatuse otsusega seltsi liikmeskonnast välja arvata, kui ta:
6.1. ei täida seltsi põhikirja nõudeid ja/või üldkoosoleku otsuseid;
6.2. tegutseb seltsi eesmärkide vastaselt;
6.3. ei ole tähtaegselt tasunud liikmemaksu.

7. Seltsi liikmel on õigus:
7.1. osaleda seltsi põhikirjalises tegevuses;
7.2. osaleda seltsi üldkoosolekul ja valida ning täisealisena olla valitud seltsi poolt moodustatud organitesse ja ametitesse;
7.3. tõstatada küsimusi üldkoosolekul arutamiseks;
7.4. saada juht‐ ja kontrollorganitelt seltsi tegevuse kohta informatsiooni;
7.5. esindada seltsi juhatuse volitusel.

8. Seltsi liikmel on kohustus:
8.1. järgida käesolevat põhikirja ja seltsi juhtorganite otsuseid;
8.2. tasuda kindlaksmääratud ajal ja suuruses liikmemaksu;
8.3. hoida ja säästlikult kasutada seltsi valduses, kasutuses ja käsutuses olevat vara;
8.4. informeerida teisi seltsi liikmeid olulisematest ühist huvi pakkuvatest küsimustest;
8.5. täita muid kohustusi, mis tulenevad käesolevast põhikirjast või seltsi juhtorganite otsustest;
8.6. hoida seltsi mainet.
8.7. Seltsi liikmetel ei ole õigust seltsi varale ning seltsil ei ole õigust seltsi liikme varale. Samuti ei kanna selts varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest ning liikmed ei kanna varalist vastutust seltsi varaliste kohustuste eest.

9. Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus igal seltsi liikmel on üks hääl. Seltsi liiget võib üldkoosolekul esindada teine liige lihtkirjaliku volituse alusel. Ühel inimesel võib olla samaaegselt kahe teise liikme volitus ja mitte rohkem.

10. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus või vähemalt 1/10 seltsi liikmetest, teatades sellest seltsi liikmetele vähemalt neliteist päeva ette. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku alati, kui seltsi huvid seda nõuavad, kuid vähemalt korra aastas. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates peab ära olema toodud üldkoosoleku päevakord ja toimumiskoht.

11. Üldkoosolek:
11.1. otsustab juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise, määrab tehingu tingimused, otsustab õigusvaidluse pidamise ning määrab selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja;
11.2. kinnitab seltsi majandusaasta aruande;
11.3. määrab liikmemaksu suuruse ja selle tasumise korra;
11.4. määrab juhatuse liikmed ja liikmete arvu;
11.5. teeb vajadusel muudatusi seltsi põhikirjas;
11.6. määrab seltsi sümboolika ja selle kasutamise korra;
11.7. määrab revidendid;
11.8. otsustab muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste ja teiste seltsi jaoks oluliste küsimuste lahendamise.

12. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb vähemalt 1/5 seltsi liikmetest. Juriidilistest isikutest liikmete esindajad on kohustatud üldkoosolekul osalemiseks esitama oma volitusi tõendava füüsiliselt või elektrooniliselt allkirjastatud dokumendi.

13. Kui üldkoosolekul ei osale nõutavat arvu seltsi liikmeid, on juhatus kohustatud uue üldkoosoleku kokku kutsuma kuu aja jooksul. Sellisel juhul on üldkoosolek otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.

14. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole üldkoosolekul osalenud või esindatud seltsi liikmetest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

15. Seltsi igapäevast tegevust juhib kolme‐ kuni üheksaliikmeline juhatus, kelle valib üldkoosolek kaheks aastaks.

16. Juhatus.
16.1. juhib seltsi tegevust;
16.2. esindab seltsi;
16.3. otsustab seltsi liikmeks vastuvõtmise ja liikmeskonnast väljaarvamise;
16.4. moodustab seltsi eesmärkide täitmiseks toimkondi, komisjone, ekspertgruppe jm;
16.5. otsustab muid seaduse või põhikirjaga tema pädevusse antud küsimusi.

17. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole juhatuse liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral saab otsustavaks vanima juhatuse liikme hääl.

18. Seltsi esindavad ja seltsi nimel teevad õigustoiminguid vähemalt 3 juhatuse liiget ühiselt.

19. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole seltsi eesmärk ega põhitegevus. Seltsi tulu kasutatakse ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Selts ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis‐ või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

20. Seltsi tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üldkoosoleku otsusega üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik‐õiguslikule juriidilise isikule.